Regulamin sklepu internetowego „NUREK AMATOR”

§1
 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania oraz warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego „NUREK AMATOR”, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep, działający pod adresem https://nurekamator.pl/sklep/ prowadzony jest przez Marcina Ożarek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Być CEO Marcin Ożarek, ul. Strzeszyńska 269, 60-479 Poznań, NIP 9721045084, REGON 301450428, zwaną dalej „Sprzedającym”.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest świadczenie usług sprzedaży oświetlenia podwodnego przeznaczonego głównie dla osób uprawiających nurkowanie.
 4. Definicje:
  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://nurekamator.pl/sklep/,
  Sprzedający – Marcin Ożarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Być CEO Marcin Ożarek, ul. Strzeszyńska 269, 60-479 Poznań, NIP 9721045084, REGON 301450428,
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego),
  Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca albo inny podmiot dokonujący zakupu w Sklepie,
  Użytkownik serwisu – każdy podmiot korzystający z usług serwisu https://nurekamator.pl/sklep/,
  Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przez złożenie zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów z Kupującym za pośrednictwem Sklepu.
 7. Treść strony internetowej https://nurekamator.pl/sklep/ wraz ze wszystkimi podstronami należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie internetowej Sklepu oraz jej podstronach były wolne od uchybień lub błędów. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

§2
 Warunki świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu Użytkownik serwisu powinien dysponować́ sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  – przeglądarka internetowa (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Google Chrome),
  – monitor o rozdzielczości np. 1024×768,
  – dostęp do Internetu
  – włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika serwisu ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 3. Świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
 5. Podczas rejestracji albo składania zamówienia Użytkownik serwisu podaje swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Najpóźniej w momencie składania zamówienia, Kupujący podaje swój adres do wysyłki, niezbędny do zakończenia procesu składania zamówienia.
 6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Sklepu.

§3
 Składanie zamówienia

 1. Kupujący mogą składać zamówienia przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej https://nurekamator.pl/sklep/, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Podczas składania zamówienia Użytkownik serwisu nie musi być zarejestrowany i zalogowany w Sklepie.
 3. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku towary, które zamierza nabyć przy pomocy opcji „Do koszyka”. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie kolejnych produktów.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów, Kupujący może złożyć zamówienie poprzez kliknięcie na piktogram koszyka znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu i wybranie opcji „Zamówienie” lub – gdy Kupujący znajduje się już w wirtualnym koszyku – poprzez wybranie opcji „Przejdź do kasy”, a następnie wybranie opcji dostawy, metody płatności i kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Kupującego.
 6. Po złożeniu zamówienia, do Kupującego zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu.
 7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli zostało opłacone, a Sklep zaksięgował płatność Kupującego, chyba że Kupujący wybrał metodę płatności „Za pobraniem”. W takim przypadku ust. 10 poniżej stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku, gdy Sprzedający stwierdzi, że zamówienie nie zostało złożone prawidłowo, nie zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i jeśli to możliwe będzie nakłaniał Kupującego do dokonania poprawek, które pozwolą na prawidłowe złożenie zamówienia.
 9. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 10. Po weryfikacji prawidłowości złożenia zamówienia, w szczególności zaksięgowaniu płatności Kupującego, Sprzedający przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu do realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji (jeżeli Kupujący jest zarejestrowany i zalogowany w Sklepie) lub podczas składania zamówienia (jeżeli Kupujący nie jest zarejestrowany w Sklepie lub jest zarejestrowany, ale nie jest zalogowany). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedającego informacji o przyjęciu do realizacji zamówienia.
 11. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub wybranych pozycji w zamówieniu poprzez wysłanie swojej decyzji na adres dellos@wp.pl. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za towar, z którego zrezygnowano.
 12. Przybliżony termin realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zamówienia i jest jedynie orientacyjny. Sprzedający dokłada wszelkich starań, żeby wszystkie zamówienia realizowane były w czasie możliwie jak najszybszym.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie albo opóźnienie realizacji zamówienia, jeśli niezrealizowanie albo opóźnienie realizacji zamówienia wynika z jakiejkolwiek przyczyny obiektywnie niezależnej od Sklepu, w szczególności (ale nie wyłącznie) siły wyższej, klęski żywiołowej, wojny, zakłóceń porządku publicznego.

§4 
Płatność

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, wyrażonymi w polskich złotych. Są one jedynie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący, w odniesieniu do konkretnej umowy sprzedaży, mają jedynie ceny wskazane w podsumowaniu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia wysłanym do Kupującego przez Sprzedającego.
 2. Ceny produktów w Sklepie nie zawierają kosztów transportu towarów do Kupującego.
 3. Sklep oferuje metodę płatności „Za pobraniem” oraz przelewem bankowym w formie przedpłaty realizowany w serwisie internetowym przelewy24.pl. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 4. Wpłaty przelewem bankowym w formie przedpłaty tytułem zamówionych towarów należy dokonywać na rzecz Sprzedającego zgodnie z instrukcją serwisu internetowego przelewy24.pl, w szczególności bez zmiany danych do przelewu, w tym tytułu przelewu.
 5. Kupujący oświadcza, na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy rejestracji.

§5
 Dostawa

 1. Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktów i pokrywa je Kupujący.
 2. Koszty związane z przesłaniem zamówienia są zależne od rodzaju i ilości zakupionych towarów, opcji wysyłki oraz cen naszych operatorów logistycznych. Ostateczne koszty dostawy zostają przedstawione Kupującemu przed złożeniem zamówienia. Kupujący może także sprawdzić koszty dostawy przechodząc do wirtualnego koszyka i wprowadzając kod pocztowy i miejscowość planowanego miejsca dostawy.
 3. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki zawierający co najmniej datę odbioru przesyłki oraz opis szkody. Kupujący, który zaniecha opisanych wcześniej obowiązków przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonych towarów i nabywa towar w takim stanie, w jakim go odebrał. W przypadku odbioru towarów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Kupujący powinien o tym niezwłocznie poinformować Sprzedającego na adres mailowy dellos@wp.pl.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.

§6
 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku towarów nabywanych przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie, które wynikają tylko z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są tylko skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Kupujących.
 4. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy towarów umieszczone na jego stronie internetowej i jej podstronach. Ceny i opisy na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty, jak np. porównywarki cenowe, wymagają każdorazowej weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedającego.
 5. Sprzedający ponosi względem Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu wystąpienia wady.
 6. Jeżeli rzecz jest niezgodna z Umową, Kupujący będący Konsumentem może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo zażądać od Sprzedającego wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów; w takiej sytuacji Konsument ma prawo odstąpić od Umowy.
 7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedającego z dołączonym wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji, sporządzonym według własnego wzoru (który powinien składać się co najmniej z opisu wady i żądania), wraz z fakturą VAT lub paragonem.
 8. Sprzedający rozpatrzy reklamację Kupującego będącego Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego.
 9. Niezależnie od postanowień pkt. 1 do pkt. 8 powyżej, Sprzedający może udzielić Kupującym gwarancji na zakupiony towar na warunkach w niej określonej.
 10. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia lub poczty tradycyjnej.
 11. Sprzedający informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do powiatowego rzecznika praw konsumentów, a także prawo do skorzystania z internetowej platformy rozwiązywania sporów dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

§7
 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, wysyłając formularz zwrotu na adres Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu może również zostać złożone drogą elektroniczną, na adres mailowy Sklepu dellos@wp.pl.
 2. Formularz zwrotu składa się z dwóch stron i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nieużywanym, niezniszczonym, czystym.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest do starannego zapakowania (niezależnie od oryginalnego produktu, w którym towar został mu dostarczony) i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru.
 7. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Konsumentowi, w wypadkach świadczeń o specyfikacji określonej przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, zwrot ceny następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru od Konsumenta.
 10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, koszt dostawy i koszt odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

§8
 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisu jest Marcin Ożarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Być CEO Marcin Ożarek, ul. Strzeszyńska 269, 60-479 Poznań, NIP 9721045084, REGON 301450428.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Sklepu.
 3. Dane osobowe Użytkownika serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE. L Nr 119, str. 1) i wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Umowy, a w przypadku wyrażenia zgody, także w celach marketingowych
 4. Szczegółowe postanowienia i prawa Użytkownika serwisu w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§9 
Przerwy techniczne

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedającego oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§10
 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na towar.
 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczna, pozostałe postanowienia Regulaminu lub umowy zawartej na jego podstawie pozostają w mocy.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez Sprzedającego w indywidualnej umowie sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Kupujących, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.
 6. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2019

Załącznik 1
Formularz zwrotu w sklepie internetowym „NUREK AMATOR”

Numer zamówienia: ……………………………., data zamówienia: …………………………….,

Numer faktury/paragonu (opcjonalnie): …………………………….,

Imię i nazwisko: ……………………………., adres: …………………………………………………………..,

Telefon: ……………………………., adres e-mail: ……………………………. .

Proszę o zwrot zapłaty na rachunek bankowy numer:

Nazwa banku: …………………………….,